Inspraak

Ouders kunnen op veel manieren invloed uitoefenen op het beleid en de praktische gang van zaken op de TintelTuin locaties. Ouders zijn hiertoe wettelijk bevoegd en kinderopvang-organisaties zijn verplicht zich maximaal in te spannen om voor elke locatie aan oudercommissie aan te stellen.

Oudercommissie (OC)

De OC komt in het algemeen vier keer per jaar bij elkaar. De locatiemanager informeert de commissie over de actualiteiten, lopende zaken, beleidsvoornemens en activiteiten op locatieniveau. De OC denkt mee, geeft haar visie en advies. De OC wordt uitgenodigd een van de leden af te vaardigen in de Centrale Oudercommissie.

Centrale Oudercommissie (COC)

TintelTuin heeft een centrale oudercommissie; de COC is een van de adviesorganen van de directie. De oudercommissies van de locatie hebben recht op afvaardiging in de COC en/of kunnen hun adviesrecht overdragen aan de COC. De COC komt minimaal 2 x per jaar bij elkaar. De directie informeert de commissie over actualiteiten, lopende zaken, beleidsvoornemens en activiteiten op organisatieniveau. De COC denkt mee, geeft haar visie en advies.

Er is gelegenheid tot het uitbrengen van advies over elk voorgenomen besluit dat de organisatie treft zoals beschreven in artikel 1.50 en 1.60 van de Wet kinderopvang, waaronder:

a) kwaliteit van de kinderopvang in zijn algemeenheid op het gebied van opvoeding, veiligheid en gezondheid, in het bijzonder het pedagogisch beleid dat wordt gevoerd.
b) voedingsaangelegenheden
c) openingstijden
d) beleid m.b.t. spel en ontwikkelingsactiviteiten
d) het aanbieden van voorschoolse educatie
e) de afhandeling van klachten en aanwijzen van personen die verantwoordelijk zijn voor de klachtafhandeling;
f) prijswijzigingen van kinderopvang.

Ter aanvulling voert TintelTuin jaarlijks gesprek over het pedagogisch beleid. De oudercommissies kunnen hun adviesrecht op bovenstaande onderwerpen (deels) mandateren aan de COC.

De COC en de OC’s zijn bevoegd de houder ook ongevraagd te adviseren over de onderwerpen in het eerste lid (Wk art. 1.60 lid 3).

Ouderraadpleging

Daar waar het ondanks aantoonbare inspanning niet gelukt is om een OC in te stellen, biedt de Wet kinderopvang de ruimte om te komen tot ouderraadpleging bij locaties met minder dan 50 kindplaatsen.

Wij geven de ouderraadpleging als volgt vorm: we vragen ouders bij wijzigingen van het algemene beleid en in de invulling ervan op onze locatie schriftelijk om advies (bijv. bij wijzigingen in de openingstijden, pedagogisch beleid en -werkwijze, risico-inventarisatie, huisregels). Bij ingrijpende wijzigingen nodigen wij ouders uit voor een oudergesprek of ouderavond. Locatiemanagers en ouders mogen echter kiezen voor een andere werkwijze, mits voldaan blijft worden aan de wetgeving.

Ter aanvulling gaan wij een keer per jaar in gesprek met ouders over de invulling van het pedagogisch beleid.

Klachten en complimenten

De complimentenprocedure

Alle TintelTuin medewerkers halen elke dag het beste uit zichzelf om in samenwerking met diverse partners kinderen optimale ontwikkelingskansen te bieden en ouders zoveel mogelijk te ontzorgen. Wilt u hierover eens uw complimenten geven? Dat kan via dit formulier!

De Klachtenprocedure

TintelTuin en PeuterTuin hebben een klachtenregeling opgesteld, waarin de werkwijze ten aanzien van het behandelen en registreren van klachten van ouders, verzorgers wordt beschreven. 

Voortraject

Ouders maken een klacht bij voorkeur eerst bespreekbaar bij de directbetrokkene en/of diens leidinggevende. Leidt dit niet tot een bevredigende oplossing, dan kan een formele klacht ingediend worden. Een formele klacht moet schriftelijk worden ingediend. Dat kan op twee verschillende manieren:

1. Er wordt gebruik gemaakt van het klachtenformulier. Dit formulier wordt volledig ingevuld. De klacht wordt dan rechtstreeks ontvangen en in behandeling genomen door de directie en/of de klachtenfunctionaris.
2. Er wordt een brief gestuurd. Hierin wordt vermeld dat de klacht bestemd is voor directie en/of de klachtenfunctionaris. Het postadres is: Postbus 37117, 1033 AC Amsterdam. De klacht wordt na ontvangst in behandeling genomen door de directie en/of de klachtenfunctionaris.

Extern traject

Mocht het voortraject niet leiden tot een bevredigende oplossing bestaat de mogelijkheid van het starten van een extern traject. Hieronder staan twee mogelijkheden beschreven.

1. Ouders kunnen zich voor informatie, advies en mediation wenden tot het Klachtloket Kinderopvang, Bordewijklaan 46, Den Haag. Het Klachtloket Kinderopvang is onderdeel van de Geschillencommissie. Het loket biedt ouders de ruimte om eerst te kijken om via informatie, advies en bemiddeling tot een oplossing van de klacht te komen. Wanneer het traject bij het Klachtloket niet tot tevredenheid van ouders is afgehandeld, dan kan de ouder alsnog een klacht melden bij de Geschillencommissie.

2. Ouders kunnen een klacht/geschil direct aanmelden bij de Geschillencommissie, Bordewijklaan 46, Den Haag indien van de ouder redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat hij onder de gegeven omstandigheden een klacht bij TintelTuin of PeuterTuin indient. Heeft de ouder hierin advies nodig, dan kan de ouder zich wenden tot het Klachtloket Kinderopvang.

De Geschillencommissie gaat ervan uit dat ouders altijd eerst zelf proberen met de ondernemer tot een oplossing te komen. In de procedure wordt hiernaar gevraagd. Aan de procedure met de geschillencommissie zijn kosten verbonden. Wanneer de Geschillencommissie de klacht in behandeling neemt, volgt er een bindende uitspraak.

Op verzoek verstrekken wij de gehele klachtenprocedure aan ouders, via de locatiemanager of de kwaliteitsfunctionaris (via info@tinteltuin.nl).

Externe vertrouwenspersoon

Bij TintelTuin bestaat de mogelijkheid voor ouders om een externe vertrouwenspersoon in te schakelen. Klik hier voor meer informatie.