Oudercommissie

Oudercommissie (OC)
TintelTuin spant zich in om per locatie een OC ingesteld te hebben. Deze OC wordt uitgenodigd één van de leden af te vaardigen in de Centrale Oudercommissie. De OC komt (in het algemeen) vier keer per jaar bij elkaar en heeft de bevoegdheid om minimaal 1 keer per jaar, of zoveel vaker als nodig wordt geacht, de locatiemanager te verzoeken deel te nemen aan een overlegvergadering. De OC benoemt uit haar midden een voorzitter en secretaris. De locatiemanager informeert de commissie over actualiteiten, lopende zaken, beleidsvoornemens en activiteiten op locatieniveau. De OC denkt mee, geeft haar visie en advies.

Centrale Oudercommissie (COC)
TintelTuin heeft een COC, de COC is een adviesorgaan van de directie. De OC’s van de locatie hebben recht op afvaardiging in de COC. De COC heeft de bevoegdheid om minimaal 1 keer per jaar, of zoveel vaker als nodig wordt geacht, de directie te verzoeken deel te nemen aan een overlegvergadering. De COC benoemt uit haar midden een voorzitter en secretaris. De voorzitter, de COC en de directeur stellen de vergaderfrequentie vast alsmede de agenda. De directeur informeert de commissie over actualiteiten, lopende zaken, beleidsvoornemens en activiteiten op organisatieniveau. De COC denkt mee, geeft haar visie en advies.

Er is in ieder geval gelegenheid tot het uitbrengen van advies over elk voorgenomen besluit dat de organisatie treft zoals beschreven in artikel 1.50 en 1.60 van de Wet kinderopvang, waaronder:
a) kwaliteit van de kinderopvang in zijn algemeenheid op het gebied van opvoeding, veiligheid en gezondheid, in het bijzonder het pedagogisch beleid dat wordt gevoerd.
b) voedingsaangelegenheden
c) openingstijden;
d) beleid m.b.t. spel en ontwikkelingsactiviteiten;
d) het aanbieden van voorschoolse educatie;
e) de regeling van klachten en aanwijzen van personen die belast zijn met de klachtbehandeling;
f) wijziging van de prijs van kinderopvang.
De oudercommissie is bevoegd de houder ook ongevraagd te adviseren over de onderwerpen in het eerste lid (Wk art. 1.60 lid 3).
Jaarlijks voert TintelTuin aanvullend een gesprek over het pedagogisch beleid.

Ouderraadpleging
Daar waar het ondanks aantoonbare inspanning niet gelukt is om een OC in te stellen, biedt de Wet kinderopvang  de ruimte om te komen tot ouderraadpleging bij locaties met minder dan 50 kindplaatsen.

Wij geven de ouderraadpleging als volgt vorm:
– we vragen ouders bij wijzigingen van het algemene beleid en in de invulling ervan op onze locatie schriftelijk om advies (bijv. bij wijzigingen in de openingstijden / pedagogisch beleid en werkwijze, de risico-inventarisatie/huisregels). Bij ingrijpende wijzigingen nodigen wij ouders uit voor een oudergesprek of ouderavond. 
Locatiemanagers en ouders mogen echter kiezen voor een andere werkwijze, mits voldaan blijft worden aan de wetgeving.
– een keer per jaar gaan wij aanvullend in gesprek met ouders over de invulling van het pedagogisch beleid.