Klachtenprocedure

TintelTuin en PeuterTuin hebben een klachtenregeling opgesteld, waarin de werkwijze ten aanzien van het behandelen en registreren van klachten van ouders, verzorgers wordt beschreven.

Voortraject
Ouders maken een klacht bij voorkeur eerst bespreekbaar bij de direct betrokkene en/of diens leidinggevende. Leidt dit niet tot een bevredigende oplossing, dan kan een (formele) klacht ingediend worden.

Een (formele) klacht moet schriftelijk worden ingediend. Dat kan op twee verschillende manieren:
- Er kan gebruik gemaakt worden van het klachtenformulier op tinteltuin.nl. Dit formulier wordt volledig ingevuld. De klacht wordt dan rechtstreeks ontvangen en in behandeling genomen door de directie en/of de klachtenfunctionaris.
of
- Er kan een brief gestuurd. Hierin wordt vermeld dat de klacht bestemd is voor directie en/of klachtenfunctionaris. Het postadres is: Postbus 37117, 1033 AC Amsterdam. De klacht wordt ontvangen en in behandeling genomen door de directie en/of de klachtenfunctionaris.

Extern traject
Mocht het voortraject niet leiden tot een bevredigende oplossing dan kan een extern traject gestart worden.
- Ouders kunnen zich voor informatie, advies en mediation wenden tot het Klachtloket Kinderopvang, Bordewijklaan 46, Den Haag. Het Klachtloket Kinderopvang is onderdeel van de Geschillencommissie (www.degeschillencommissie.nl/over-ons/commissies/kinderopvang).
Het loket biedt ouders de ruimte om eerst te kijken om via informatie, advies en bemiddeling tot een oplossing van de klacht te komen. Wanneer het traject bij het Klachtloket niet tot tevredenheid van ouders is afgehandeld, dan kan de ouder alsnog een klacht melden bij de Geschillencommissie.
of
- Ouders kunnen een klacht/geschil direct aanmelden bij de Geschillencommissie, Bordewijklaan 46, Den Haag / www.degeschillencommissie.nl/over-ons/commissies/kinderopvang, indien van de ouder redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat hij onder de gegeven omstandigheden een klacht bij TintelTuin of PeuterTuin indient. Heeft de ouder hierin advies nodig, dan kan de ouder zich wenden tot het Klachtloket Kinderopvang.

De Geschillencommissie gaat ervan uit dat ouders altijd eerst zelf proberen om met de ondernemer tot een oplossing te komen. In de procedure wordt hier naar gevraagd. Aan de procedure met de geschillencommissie zijn kosten verbonden. 
Wanneer de Geschillencommissie de klacht in behandeling neemt, volgt er een bindende uitspraak.
Op verzoek verstrekken wij de gehele klachtenprocedure aan ouders, via de locatiemanager of de kwaliteitsfunctionaris (via info@tinteltuin.nl).

Externe vertrouwenspersoon
Bij TintelTuin bestaat de mogelijkheid voor ouders om een externe vertrouwenspersoon in te schakelen. Klik hier voor meer informatie.