Flexibele opvang en services

TintelTuin kent de volgende mogelijkheden voor flexibele opvang:

 • Incidentele opvang
 • De ‘oneven’ overeenkomst

TintelTuin biedt volgende service-mogelijkheden aan:

 • Servicedagen
 • Ouders ontzorgen bij calamiteiten
 • Beperken opvang bij verlies van werk

Incidentele extra opvang

TintelTuin biedt ouders de mogelijkheid van incidentele extra opvang. Wanneer u een dag extra opvang nodig heeft, is het mogelijk om een dag ‘losse opvang’ te kopen. Deze opvang vindt in principe plaats op de eigen groep. Mocht dit op een andere groep plaatsvinden, zijn wij wettelijk verplicht hier de ouders schriftelijk toestemming voor te vragen. Incidentele opvang wordt automatisch in rekening gebracht.

De 'oneven' overeenkomst

Op een aantal kinderdagverblijven en BSO-locaties kunnen ouders flexibele opvang afnemen (opvang volgens een wisselend rooster, bijvoorbeeld de ene week 3 dagen, de andere week 2 dagen). De opvang voor dit wisselende rooster wordt via het ouderportaal of de ouderapp aangevraagd voor de 15e van de maand. Deze locaties zijn herkenbaar aan het icoontje flexibele opvang.

Servicedagen

TintelTuin biedt ouders de mogelijkheid om hun kind(eren) extra naar de opvang te brengen indien de situatie op de groep dit toelaat. Hierbij wordt gelet op de pedagogisch medewerker-kind ratio.  Met ingang van 1 januari 2021 verloopt de aanvraag en de toewijzing van servicedagen via de ouderapp.  Het aantal service-uren hangt af van

 • Het aantal uren per week in de overeenkomst hele dagopvang:
  Voorbeeld: bij afname van 2 dagen ontvangt u een servicetegoed van 22 uur.  
 • Het aantal uren per week in de naschoolse opvang overeenkomst (exclusief voorschoolse- en vakantieopvang):
  Voorbeelden: uw kind komt op maandag van 15.00-18.30 uur, dan krijgt u een servicetegoed van 3,5 uur.  Komt uw kind op woensdag en vrijdag, beide keren van 12.00-18.00 uur, dan ontvangt u een servicetegoed van 12 uur.
 1.  Hoe vraagt u een ‘servicedag’ aan?
  Niet eerder dan twee weken voor de betreffende dag vraagt u via de ouder app aan of uw kind een dag extra kan komen. U geeft daarbij aan dat u dit wil betalen via uw service uren tegoed. 
 2. De locatiemanager beoordeelt of dit mogelijk is of niet en geeft dit ook weer via de app aan u door.

Voorwaarden op een rijtje

 • Een ‘servicedag’ is alleen mogelijk indien de groepsgrootte dit toelaat. Dit bepaalt de locatiemanager op basis van de pedagogisch medewerker kind-ratio. Er wordt geen extra pedagogisch medewerker voor ingezet.
 • ‘Servicedagen’ worden in hele dagen opgenomen. Alleen ouders met een overeenkomst voor halve dagopvang kunnen een halve servicedag aanvragen. Het is belangrijk dat er voldoende urentegoed is voor de aanvraag.
 • Ouders ontvangen de service-uren bij aanvang van het kalenderjaar. Ook als de opvang later in het jaar start, krijgen ouders het aantal service-uren dat past bij hun overeenkomst.
 • Niet gebruikte service-uren komen na afloop van het kalenderjaar te vervallen.
 • Wanneer uw kind op de toegezegde servicedag niet komt, kan deze servicedag niet opnieuw ingezet worden
 • U wordt vriendelijk verzocht tijdig te melden dat uw kind een dag niet komt, zodat een andere ouder gebruik kan maken van een extra dag.
 • Het blijft uiteraard mogelijk om tegen betaling extra dagen af te nemen.
 • Mocht u structureel dagen willen veranderen en/of uitbreiden, dan kunt u contact opnemen met uw contactpersoon bij de afdeling relatiebeheer.

Ouders ontzorgen bij calamiteiten

Ouders kunnen bij een calamiteit vragen om 'ontzorgd' te worden, door de mogelijkheid om hun kind een aantal uur te brengen. De locatiemanagers zullen waar mogelijk aan deze verzoeken voldoen.

Beperken opvang bij verlies van werk

Als u werkeloos wordt, is het niet nodig om direct de kinderopvang op te zeggen. Uw kind kan contact houden met zijn groepsgenootjes terwijl u op zoek kunt naar een nieuwe baan omdat u nog minimaal 3 maanden recht heeft op kinderopvangtoeslag en een verlenging hierop als u nog niet de uren hebt opgebruikt waar u recht op heeft. Klik hier voor meer informatie van de Belastingdienst/Toeslagen. U kunt hierin gebruik maken van een rekentool om het aantal uren te berekenen.  TintelTuin heeft daarnaast de service dat u het aantal opvangdagen zonder opzegtermijn naar 1 dag kunt terugbrengen. 

Wat behoort er niet tot de mogelijkheden:

Opsparen van niet genoten dagen en reserveren voor in vakanties of incidentele dagen. Dit is niet mogelijk omdat een locatiemanager ouders niet kan garanderen dat er plaats is op de gewenste dagen. Er kunnen immers in de tussentijd nieuwe kinderen geplaatst zijn.

Kindplaatsen reserveren voor als ouders weer een baan hebben.

Dit is niet mogelijk omdat we de groepen volledig inplannen waardoor we onze medewerkers zo efficiënt mogelijk in kunnen zetten. Wat we wel kunnen doen, is deze ouders bovenaan de wachtlijst plaatsen.

Betalen van de kinderopvang per uur (‘uurtje-factuurtje’)

Dit zou leiden tot een te hoge prijs voor ouders of onhaalbaar omzetverlies voor TintelTuin, omdat de kinderopvang de hele dag open moet zijn en de vaste kosten (voor personeel en huisvesting) gelijk blijven, ook als het aantal kinderen minder is.

BSO-overeenkomst zonder schoolvrije dagen.

Dit is niet mogelijk omdat TintelTuin altijd open is wanneer de school gesloten is. Hierdoor garanderen wij de ouders opvang en continuïteit op het moment dat de school gesloten is.

Digitaal ondertekenen van overeenkomsten.

Per juli 2014 is het mogelijk om uw overeenkomst met TintelTuin digitaal te ondertekenen. 
Hier vindt u een  uitgebreide handleiding.