Meest gestelde vragen - Kinderopvang en Corona

Hoe compenseert de overheid de eigen bijdrage van ouders voor kinderopvang?

De Sociale Verzekeringsbank heeft de compensatie, zijnde het verschil tussen de factuurbedragen en de ontvangen kinderopvangtoeslag, in juli rechtstreeks overgemaakt aan de ouders. De compensatie vindt plaats over de gehele periode dat er sprake is van noodopvang, en alleen wanneer de facturen van de kinderopvangorganisatie volledig betaald zijn.    

Mijn inkomen verandert. Kan ik gebruik maken van een betalingsregeling of uitstel van betaling aanvragen?

De brancheorganisaties en de belangenvereniging voor ouders in de kinderopvang (Boink) hebben de compensatieregeling samen met het ministerie van SZW en de Belastingdienst bedacht om te voorkomen dat ouders in financiële problemen komen. Als het goed is heeft u de kinderopvangtoeslag al ontvangen. Dat betekent dat u de periode wanneer de eigen bijdrage waarschijnlijk wordt terugbetaald, moet overbruggen. Wanneer u hiervoor niet de financiële ruimte heeft, kunt u contact opnemen met de afdelingen debiteurenbeheer. 
Tip: geef de wijziging in uw inkomen door aan de Belastingdienst, mogelijk heeft u recht op meer kinderopvangtoeslag. Een wijziging doorgeven kan door in te loggen op mijntoeslagen.nl.

Mogen kinderen met (bekende) verkoudheidsklachten naar de opvang komen?

Kinderen t/m 12 jaar mogen naar de kinderopvang of andere vormen van kinderopvang én naar de basisschool als zij alleen verkoudheidsklachten hebben zonder koorts. Dit geldt niet als zij een contact zijn van een patiënt met een bevestigde SARS-CoV-2-infectie of als er iemand in het huishouden van het kind is met koorts of benauwdheid. Kinderen met andere klachten, die bij COVID-19 kunnen passen (zoals benauwdheid, (meer dan incidenteel) hoesten en koorts) moeten thuisblijven.

Waar moet ik zijn als ik het niet eens ben met de compensatie van de Sociale Verzekeringsbank?

De Sociale Verzekeringsbank heeft een website waar een aantal vragen worden beantwoord:

 • U heeft geen bericht en geen vergoeding gekregen
 • U heeft wel bericht gekregen, maar geen vergoeding
 • Het aantal uren waarmee de vergoeding is berekend klopt volgens u niet
 • Het toetsingsinkomen waarmee de vergoeding is berekend klopt volgens u niet
 • U bent veranderd van soort opvang en deze heeft een ander maximum tarief
 • U betaalt een hoger uurtarief dan het tarief waarmee de vergoeding is berekend
 • U wilt geen vergoeding eigen bijdrage kinderopvang

https://www.svb.nl/nl/vergoeding-kinderopvang/wat-als-u-het-niet-eens-bent-met-de-vergoeding

Indien een huisgenoot corona gerelateerde klachten heeft, moet de TintelTuin medewerker of een kind dan thuisblijven?

De RIVM richtlijn is vertaald in een protocol voor de sector kinderopvang:

Situatie: medewerker heeft huisgenoot met verkoudheidsklachten met koorts 38 of hoger en/of benauwdheidsklachten.

Actie: medewerker blijft thuis. Wanneer iedereen binnen het huishouden 24 uur klachtenvrij is en/of bij negatieve testuitslag van de huisgenoot komt de medewerker weer werken. Test de huisgenoot positief, dan moet de medewerker nadat de huisgenoot 24 uur klachtenvrij is 10 dagen in quarantaine.

Situatie: kind heeft huisgenoot met verkoudheidsklachten met koorts 38 graden of hoger en/of benauwdheidsklachten.
Kind mag niet komen. Dus ook als een broer(tje) of zus(je) koorts 38 > graden en/of benauwdheidsklachten heeft mag het kind niet komen. Indien iedereen in het gezin 24 uur klachtenvrij is en/of de testuitslag is negatief mag het kind weer komen.

Indien er besloten wordt om een groep niet op te vangen, en het kind dus thuis is, hoe wordt er omgegaan met ouders die dit niet a la minute kunnen regelen met hun werkgever?

We zullen alleen contact met u opnemen, als we écht geen andere alternatieven zien, nadat we dat uiterst zorgvuldig hebben onderzocht. De maatregel die we moeten nemen zal ook afhangen van het aantal kinderen dat niet opgevangen kan worden, zijn dat er een paar, een hele groep, een hele locatie? De locatiemanager en clustermanager besluiten, geadviseerd door het corona coördinatie team waarvan de directie ook onderdeel uit maakt, over een aanpak voor de betreffende locatie. Hierbij houden zij rekening met ouders (bijv. van cruciale beroepen) die aangeven geen of nauwelijks mogelijkheden te hebben om de kinderen zelf op te vangen. En ook met ouders die hun kind evt. op een andere dag zouden kunnen brengen. Op de betreffende dag zelf zullen zij daarom opnieuw kijken wat we kunnen betekenen.

Behalve een gesprek met de branchevereniging en overheid over voorrang bij testen, wordt er ook gesproken met hen over de eventuele gevolgen voor de maatschappij en economie indien er groepen kinderen naar huis gestuurd worden?

Zoals ook in de media wordt gedeeld, is er nu ook aandacht voor de personeelskrapte in de kinderopvang n.a.v. de wachttijden voor het testen: https://nos.nl/l/2347617
https://nos.nl/artikel/2347617-branche-peilt-en-waarschuwt-sluiting-dreigt-voor-veel-kinderdagverblijven.html.

De brancheverenigingen hebben goede contacten met hun leden en laten zich goed informeren. Besturen van brancheverenigingen bestaan veelal uit bestuurders van aangesloten organisaties.

Ouders kunnen bijv. ook zelf bij BOINK (Belangenvereniging voor ouders in de kinderopvang) invloed uitoefenen door hun zorg hierover uit te spreken.

Als je kind niet kan komen door een tekort aan de kant van TintelTuin, hoe wordt dit financieel geregeld?

In het algemeen kan hierover gezegd worden dat wanneer wij als kinderopvangorganisatie een dienst niet kunnen leveren, wij ouders hiervoor moeten compenseren. Er zijn hiervoor diverse opties, die wij gaan onderzoeken (terugbetalen, een ruildag aanbieden, een servicedag aanbieden). E.e.a. zal ook afhankelijk zijn van de mate waarin deze situatie van toepassing wordt.  Wij richten nu processen in waarin wij in ieder geval kunnen registreren wanneer dit zich voordoet en informeren u hier verder over als e.e.a. aan de orde is.

We krijgen van TintelTuin diverse mail berichten, steeds met een andere afzender. Wij denken wel eens aan spamberichten. Kunnen jullie hier iets aan doen?

Wij zijn zeer recent overgestapt naar een nieuw kind-administratiesysteem, met aanhangend facturatie- en ondertekenprogramma. De eerste e-mailings, facturen en ondertekenverzoeken zijn inmiddels verstuurd, en we merken nu dat er verschillen in de afzender zijn ontstaan. Wij gaan hieraan werken. Na 1 oktober maken we voor de mailings gebruik van onze ouderapp Konnect.

Wanneer wordt het geld van de compensatieregeling uitgekeerd?

De compensatieregeling wordt uitgevoerd door de Sociale Verzekeringsbank en de Belastingdienst/Toeslagen gezamenlijk. Ouders hoeven niets te doen om hun compensatie te ontvangen. De compensatie is een eenmalige uitbetaling. De betaling heeft in juli plaatsgevonden.
Ook de ouders die geen gebruik maken van kinderopvang toeslag zullen worden gecompenseerd. Hiervoor wordt ook een regeling getroffen. 

Hoe houden jullie rekening met veiligheidsrisico’s?

Er is voor de herstart van de kinderopvang per 11 mei een plan gemaakt, waarin we gezondheids-, (emotionele) veiligheids- en hygienemaatregelen beschrijven.
Op elke locatie wordt daar concreet invulling aan gegeven, en aan de ouders bekend gemaakt, middels een nieuwsbrief en/of video filmpjes. 

Hoe geven jullie vorm aan de emotionele veiligheid van kinderen?

Onze eerste prioriteit ligt bij het welbevinden van de kinderen. Wij geven kinderen een welkom gevoel. We maken de kinderen wegwijs op de groep en de locatie en besteden extra aandacht aan het opnieuw kennis maken met elkaar en wennen aan elkaar. We bespreken met elkaar wat we gaan doen. E.e.a. maakt onderdeel uit van het plan herstart kinderopvang per 11 mei. 

Is het niet beter om mijn kinderopvangplaats op te zeggen?

Nee, u hoeft hier nu nog geen beslissing over te nemen; er zijn een aantal regelingen nu al mogelijk, en in ontwikkeling:

 • De overheid heeft laten weten dat er een compensatieregeling komt voor de ouders die wegens de sluiting geen gebruik kunnen maken van de opvang.
 • Verwacht u dat uw inkomen lager wordt, dan kunt u uw inkomen nu al wijzigen via toeslagen.nl. De kinderopvangtoeslag wordt dan verhoogd.
 • Mocht u worden ontslagen, dan behoudt u 3 maanden recht op kinderopvangtoeslag
 • De noodopvang voor kinderen van ouders in de cruciale beroepen is kosteloos.
 • Mocht u ernstig in de problemen komen, neemt u dan alstublieft contact op met onze afdeling debiteurenbeheer.