Meest gestelde vragen - Kinderopvang en Corona

Voor wie is de compensatie regeling bedoeld?

Voor alle ouders die gewoonlijk gebruik maken van kinderopvang en hun factuur ook nu door blijven betalen. Dit geldt óók voor ouders in cruciale beroepen. Aan gebruik van noodopvang zijn geen kosten verbonden.
De overheid compenseert de eigen bijdrage van ouders tot de maximum uurprijs. Bij de kinderopvangtoeslag wordt dezelfde (wettelijk vastgelegde) maximum uurprijs gehanteerd. Het gedeelte van het uurtarief dat bóven de maximum uurprijs uitkomt, neemt TintelTuin tot 11 mei voor haar rekening. 

Hoe compenseert de overheid de eigen bijdrage van ouders voor kinderopvang?

De Sociale Verzekeringsbank maakt de compensatie, zijnde het verschil tussen de factuurbedragen en de ontvangen kinderopvangtoeslag, rechtstreeks over aan de ouders. Deze uitbetaling wordt verwacht in de maand juni of juli. De compensatie vindt plaats over de gehele periode dat er sprake is van noodopvang, en alleen wanneer de facturen van de kinderopvangorganisatie volledig betaald zijn.    

Mijn inkomen verandert. Kan ik gebruik maken van een betalingsregeling of uitstel van betaling aanvragen?

De brancheorganisaties en de belangenvereniging voor ouders in de kinderopvang (Boink) hebben de compensatieregeling samen met het ministerie van SZW en de Belastingdienst bedacht om te voorkomen dat ouders in financiële problemen komen. Als het goed is heeft u de kinderopvangtoeslag al ontvangen. Dat betekent dat u de periode wanneer de eigen bijdrage waarschijnlijk wordt terugbetaald, moet overbruggen. Wanneer u hiervoor niet de financiële ruimte heeft, kunt u contact opnemen met de afdelingen debiteurenbeheer. 
Tip: geef de wijziging in uw inkomen door aan de Belastingdienst, mogelijk heeft u recht op meer kinderopvangtoeslag. Een wijziging doorgeven kan door in te loggen op mijntoeslagen.nl.

Moet ik de hele factuur betalen, ook de eigen bijdrage?

Ja, de compensatieregeling is alleen van toepassing als de facturen in het geheel worden betaald. Met deze regeling worden de kosten voor de ouders gecompenseerd en kunnen de kinderopvangorganisaties overeind blijven. Ouders kunnen met een gerust hart door blijven betalen en worden hierdoor niet financieel benadeeld. Het recht op kinderopvangtoeslag blijft hiermee doorlopen. Ook blijft de vertrouwde plek voor de kinderen op de kinderopvanglocatie behouden voor wanneer de reguliere situatie terugkeert.

Mijn factuur is verlaagd, heb ik nu de volledige compensatie ontvangen?

Nee, u wordt in twee gedeelten gecompenseerd: door TintelTuin het stukje van het tarief dat boven het maximale kinderopvangtoeslag tarief uitkomt en door de overheid het verschil tussen uw factuurbedrag en de kinderopvangtoeslag. U heeft nu alleen het gedeelte van TintelTuin gecompenseerd gekregen. In juni of juli ontvangt u van de Sociale  Verzekeringsbank de vergoeding van de overheid. 

Als ik gebruik maak van een gemeentelijke regeling, word ik dan ook gecompenseerd?

Gemeenten worden in de gelegenheid gesteld om ouders die gebruik maken van een gemeentelijke regelingen te compenseren voor de eigen bijdrage. Het ministerie van SZW stelt 3 miljoen euro beschikbaar voor gemeenten voor de uitvoering van deze compensatie.

Gemeenten kunnen dan kinderopvangorganisaties compenseren voor de ouderbijdrage van ouders die geen recht hebben op kinderopvangtoeslag. Deze ouders krijgen geen toeslag omdat zij gebruik maken van gemeentelijke regelingen (Voorschoolse Educatie, Peuterspelen, Sociaal-Medische Indicatie).

Het voornemen is om de compensatie hetzelfde te regelen als wordt afgesproken voor ouders die kinderopvangtoeslag ontvangen. Het streven is namelijk om alle ouders in dit geval gelijk te behandelen en dus ook gelijk te compenseren.
Wij informeren ouders daarover, zodra wij door de gemeenten geinformeerd zijn. 

De kinderopvang mag weer open per 11 mei a.s., hoe doet TintelTuin dat?

 • Voor de opvang van kinderen is een herstart plan gemaakt, waarin we gezondheids-, (emotionele) veiligheids- en hygienemaatregelen beschrijven en rekening houden met o.a. de 1,5 meter tussen volwassenen, de personeelsinzet, het wennen en welbevinden van kinderen, het ontvangen van ouders etc. De locatiemanagers hebben hier een uitgebreide briefing voor gekregen, waarvan onderdeel uitmaakt dat alle ouders van kinderen die niet meer zijn geweest sinds het uitbreken van de corona crisis, vanaf de locaties worden gebeld; om ze weer welkom te heten, om de behoefte aan opvang te peilen en zo de eerste overdracht al te doen. 
 • De naschoolse opvang wordt georganiseerd in het verlengde van de openingstijden van de basisscholen. We zijn met alle schoolbesturen in gesprek om dat goed vorm te geven.
 • De noodopvang (voor niet-klanten in cruciale beroepen/kwetsbare kinderen) gaat door. Ook dat organiseren we samen met het onderwijs en de gemeente.

Mijn kind wordt 4 en mag nog niet naar school?

Mag hij/zij op het kinderdagverblijf of peuterspelen blijven?

Voor deze vraag moeten wij ouders terugverwijzen naar school: school is verantwoordelijk voor de instroom van de leerlingen die 4 jaar worden.
Wij hebben als kinderopvangorganisatie wel al nagedacht over deze vraag, en dan zijn er een aantal aspecten die we daarin moeten betrekken:

 • Mogen we een verlenging voor KDV/Peuterspelen aanbieden: hiervoor liggen vragen van ons bij de gemeente (i.v.m. het budget Peuterspelen) en het ministerie van SZW (of er recht is op Kinderopvangtoeslag voor ouders voor deze periode).  
 • Vervolgens moet er ook een akkoord zijn van de GGD/gemeente.
 • Vervolgens moet er plaats zijn: wij inventariseren nu eerst hoeveel 0-4-jarige reguliere kinderen gaan komen, inclusief kinderen die bij ons in zouden stromen én de noodopvang kinderen van de ouders in cruciale beroepen.

Mogen kinderen met (bekende) verkoudheidsklachten naar de opvang komen?

Na afstemming met het Outbreak Management Team (OMT) heeft het RIVM op dinsdag 16 juni de adviezen voor kinderen met neusverkoudheid  aangepast.
Het bericht luidt als volgt: “Kinderen van 0 tot 4 jaar met neusverkoudheid ZONDER KOORTS mogen naar het kinderdagverblijf, behalve als zij een contact zijn van een patiënt met een bevestigde COVID-19 infectie of een volwassen gezinslid hebben met klachten passend bij COVID-19. Ditzelfde geldt ook voor kinderen van 4 tot 6 jaar die in groep 1 of 2 van de basisschool zitten en bij neusverkoudheid  ZONDER KOORTS naar school mogen.”

De reden hiervoor is dat jonge kinderen veelvuldig neusverkouden zijn en vaak niet naar de kinderopvang mogen komen  omdat neusverkoudheid  een symptoom van COVID-19 kan zijn. Bij kinderen verloopt COVID-19 echter niet ernstig en hun rol in de verspreiding van COVID-19 lijkt beperkt te zijn.

Kinderen van 0 tot 6 jaar met andere klachten dan neusverkoudheid, die bij COVID-19 kunnen passen (zoals benauwdheid, hoesten en koorts) moeten thuisblijven. Zij kunnen op verzoek van de ouders getest worden.

Wel is het belangrijk dat kindercentra en basisscholen clusters van 3 of meer kinderen in een groep met verdenking op COVID-19 blijven melden aan de GGD. Ook is het belangrijk dat kinderen van 0 tot 6 jaar met neusverkoudheid getest worden op COVID-19 als zij een contact zijn van een patiënt met een bevestigde COVID-19 infectie of deel uitmaken van een uitbraakonderzoek. Uiteraard kunnen kinderen met neusverkoudheid ook getest worden op indicatie van de behandelend arts of op verzoek van de ouders.”

Wanneer wordt het geld van de compensatieregeling uitgekeerd?

De compensatieregeling zal worden uitgevoerd door de Sociale Verzekeringsbank en de Belastingdienst/Toeslagen gezamenlijk. Ouders hoeven niets te doen om hun compensatie te ontvangen. De compensatie wordt een eenmalige uitbetaling. De betaling zal volgens de huidige planning plaatsvinden in de maand juli.

Hoe houden jullie rekening met veiligheidsrisico’s?

Er is voor de herstart van de kinderopvang per 11 mei een plan gemaakt, waarin we gezondheids-, (emotionele) veiligheids- en hygienemaatregelen beschrijven.
Op elke locatie wordt daar concreet invulling aan gegeven, en aan de ouders bekend gemaakt, middels een nieuwsbrief en/of video filmpjes. 

Hoe geven jullie vorm aan de emotionele veiligheid van kinderen?

Onze eerste prioriteit ligt bij het welbevinden van de kinderen. Wij geven kinderen een welkom gevoel. We maken de kinderen wegwijs op de groep en de locatie en besteden extra aandacht aan het opnieuw kennis maken met elkaar en wennen aan elkaar. We bespreken met elkaar wat we gaan doen. E.e.a. maakt onderdeel uit van het plan herstart kinderopvang per 11 mei. 

Moeten ouders wel of niet doorbetalen als hun kind niet mag komen?

Ja, maar zij krijgen het geld wel terug. Alle ouders die regulier gebruik maken van de kinderopvang worden gecompenseerd. Zij krijgen het verschil tussen het factuurbedrag en de kinderopvangtoeslag terug van de overheid voor zolang als de noodopvang van kracht is.
Tot 11 mei 2020 krijgen ze het deel boven het kinderopvangtoeslag tarief van TintelTuin gecompenseerd. Dit laatste is al in mindering gebracht op de facturen van april en mei; het gedeelte dat ouders te veel betaald hebben in maart (16-31 maart) wordt verrekend met wat ouders te weinig betalen in mei (11-31 mei). 

Waarom moet de factuur betaald worden als er geen opvang is voor mijn kind

Waarom moet de factuur toch betaald worden?

Om zaken op korte termijn zo goed mogelijk te laten verlopen is het dringend verzoek om de gehele factuur van de opvang (dus ook uw eigen bijdrage) gewoon te betalen. Hier zijn een aantal redenen voor:

 • De overheid heeft de voorkeur voor een compensatie regeling waarin zo min mogelijk administratieve handelingen nodig zijn. Als de opvang niet betaald wordt, is er ook geen recht op kinderopvangtoeslag. Dat geeft een enorme administratieve druk op zowel de kinderopvangorganisaties als de Belastingdienst.
 • U behoudt uw plek op de kinderopvang wanneer deze weer regulier opengaat.
 • Kinderopvangorganisaties zijn open om de kinderen van ouders die een cruciaal beroep hebben noodopvang te bieden.
 • Ook moet voorkomen worden dat door deze crisis een deel van de kinderopvang – door gebrek aan inkomsten – omvalt.

Is het niet beter om mijn kinderopvangplaats op te zeggen?

Nee, u hoeft hier nu nog geen beslissing over te nemen; er zijn een aantal regelingen nu al mogelijk, en in ontwikkeling:

 • De overheid heeft laten weten dat er een compensatieregeling komt voor de ouders die wegens de sluiting geen gebruik kunnen maken van de opvang.
 • Verwacht u dat uw inkomen lager wordt, dan kunt u uw inkomen nu al wijzigen via toeslagen.nl. De kinderopvangtoeslag wordt dan verhoogd.
 • Mocht u worden ontslagen, dan behoudt u 3 maanden recht op kinderopvangtoeslag
 • De noodopvang voor kinderen van ouders in de cruciale beroepen is kosteloos.
 • Mocht u ernstig in de problemen komen, neemt u dan alstublieft contact op met onze afdeling debiteurenbeheer.