Meest gestelde vragen - Kinderopvang en Corona

Voor wie is de compensatie regeling bedoeld?

Voor alle ouders die gewoonlijk gebruik maken van kinderopvang en hun factuur ook nu door blijven betalen. Dit geldt óók voor ouders in cruciale beroepen en ouders met kwetsbare kinderen. De overheid compenseert de eigen bijdrage van ouders tot de maximum uurprijs. Bij de kinderopvangtoeslag wordt dezelfde (wettelijk vastgelegde) maximum uurprijs gehanteerd. 

Hoe compenseert de overheid de eigen bijdrage van ouders voor kinderopvang?

Het kabinet vraagt ouders die hun kind(eren) vanwege de afgekondigde maatregelen tijdelijk niet naar de kinderopvang kunnen brengen de factuur door te betalen. Ouders houden op deze manier recht op de kinderopvangtoeslag en behouden hun plek op de kinderopvang wanneer deze weer opengaat. Ouders krijgen voor deze periode een tegemoetkoming die de eigen bijdrage voor de kosten voor kinderopvang die zij zelf betalen (tot de maximum uurprijs) benadert. Het kabinet hanteert hiervoor dezelfde regeling (via de Sociale Verzekeringsbank) als tijdens de vorige noodopvang periode. Deze gaat gelden voor ouders die recht hebben op kinderopvangtoeslag, onder een gemeentelijke regeling vallen of de kosten voor kinderopvang geheel zelf betalen. Ouders die geen gebruik maken van de noodopvang worden volledig gecompenseerd (het gedeelte boven het KOT tarief neemt TintelTuin voor haar rekening). Ouders die gebruik maken van de noodopvang, betalen het gedeelte boven het KOT tarief wel (we ontwerpen een regeling waarin dit naar rato van het gebruik kan).

Mijn inkomen verandert. Kan ik gebruik maken van een betalingsregeling of uitstel van betaling aanvragen?

Wanneer uw inkomen wijzigt is het advies dit zo spoedig mogelijk te aan te geven via toeslagen.nl, waardoor uw kinderopvangtoeslag ook wijzigt. 
Mocht u door de inkomenswijziging mogelijk in financiele problemen geraken, dan kunt u contact opnemen met de afdeling debiteurenbeheer. 

Moet ik de hele factuur betalen, ook de eigen bijdrage?

Ja, de compensatieregeling is alleen van toepassing als de facturen in het geheel worden betaald. Met deze regeling worden de kosten voor de ouders gecompenseerd en kunnen de kinderopvangorganisaties overeind blijven. Ouders kunnen met een gerust hart door blijven betalen en worden hierdoor niet financieel benadeeld. Het recht op kinderopvangtoeslag blijft hiermee doorlopen. Ook blijft de vertrouwde plek voor de kinderen op de kinderopvanglocatie behouden voor wanneer de reguliere situatie terugkeert.

Als ik gebruik maak van een gemeentelijke regeling, word ik dan ook gecompenseerd?

Gemeenten kunnen ouders of kinderopvangorganisaties compenseren voor de ouderbijdrage van ouders die geen recht hebben op kinderopvangtoeslag. Deze ouders krijgen geen toeslag omdat zij gebruik maken van gemeentelijke regelingen (Voorschoolse Educatie, Peuterspelen, Sociaal-Medische Indicatie). Hier worden regelingen voor ontworpen. 

 

Is de noodopvang open tijdens de Nationale Feestdagen?

In de huidige sluitingsperiode van kinderopvang en scholen tot en met 17 januari vallen ook twee nationale feestdagen: Eerste Kerstdag op vrijdag 25 december en Nieuwjaarsdag op vrijdag 1 januari 2021. De noodopvang is op deze dagen gesloten. 

Mogen kinderen met (bekende) verkoudheidsklachten naar de opvang komen?

Kinderen t/m 12 jaar mogen naar de kinderopvang of andere vormen van kinderopvang én naar de basisschool als zij alleen verkoudheidsklachten hebben zonder koorts. Dit geldt niet als zij een contact zijn van een patiënt met een bevestigde SARS-CoV-2-infectie of als er iemand in het huishouden van het kind is met koorts of benauwdheid.

De overheid informeert ons zeer regelmatig met aanscherpingen in dit beleid. Op de locatie is steeds de meest recente beslisboom beschikbaar. Informeert u hiernaar bij de groepsleiding of de locatiemanager. 

Indien er besloten wordt om een groep niet op te vangen, en het kind dus thuis is, hoe wordt er omgegaan met ouders die dit niet a la minute kunnen regelen met hun werkgever?

We zullen alleen contact met u opnemen, als we écht geen andere alternatieven zien, nadat we dat uiterst zorgvuldig hebben onderzocht. De maatregel die we moeten nemen zal ook afhangen van het aantal kinderen dat niet opgevangen kan worden, zijn dat er een paar, een hele groep, een hele locatie? De locatiemanager en clustermanager besluiten, geadviseerd door het corona coördinatie team waarvan de directie ook onderdeel uit maakt, over een aanpak voor de betreffende locatie. Hierbij houden zij rekening met ouders (bijv. van cruciale beroepen) die aangeven geen of nauwelijks mogelijkheden te hebben om de kinderen zelf op te vangen. En ook met ouders die hun kind evt. op een andere dag zouden kunnen brengen. Op de betreffende dag zelf zullen zij daarom opnieuw kijken wat we kunnen betekenen.

Behalve een gesprek met de branchevereniging en overheid over voorrang bij testen, wordt er ook gesproken met hen over de eventuele gevolgen voor de maatschappij en economie indien er groepen kinderen naar huis gestuurd worden?

Zoals ook in de media wordt gedeeld, is er nu ook aandacht voor de personeelskrapte in de kinderopvang n.a.v. de wachttijden voor het testen: https://nos.nl/l/2347617
https://nos.nl/artikel/2347617-branche-peilt-en-waarschuwt-sluiting-dreigt-voor-veel-kinderdagverblijven.html.

De brancheverenigingen hebben goede contacten met hun leden en laten zich goed informeren. Besturen van brancheverenigingen bestaan veelal uit bestuurders van aangesloten organisaties.

Ouders kunnen bijv. ook zelf bij BOINK (Belangenvereniging voor ouders in de kinderopvang) invloed uitoefenen door hun zorg hierover uit te spreken.

Als je kind niet kan komen door een tekort aan de kant van TintelTuin, hoe wordt dit financieel geregeld?

In het algemeen kan hierover gezegd worden dat wanneer wij als kinderopvangorganisatie een dienst niet kunnen leveren, wij ouders hiervoor moeten compenseren. Er zijn hiervoor diverse opties, die wij gaan onderzoeken (terugbetalen, een ruildag aanbieden, een servicedag aanbieden). E.e.a. zal ook afhankelijk zijn van de mate waarin deze situatie van toepassing wordt. Wij richten nu processen in waarin wij in ieder geval kunnen registreren wanneer dit zich voordoet en informeren u hier verder over als e.e.a. aan de orde is.

Waarom gaat de kinderopvang dicht?

De maatregel is erop gericht het aantal contactmomenten en reisbewegingen van ouders te beperken en daarmee het aantal verspreiding van virus terug te dringen. Het uitgangspunt is dat iedereen zoveel mogelijk thuis blijft en thuis werkt. Het sluiten van de kinderopvang draagt hieraan bij.

De kinderopvang sluit niet vanwege de besmettingsrisico’s op de kinderopvang. Jonge kinderen hebben namelijk een beperkte rol bij de verspreiding van het coronavirus.

Wat kan ik met met tegoed aan flexopvang uren en vakantieopvang dagen?

Antwoord: deze tegoeden vervallen eind van het jaar, ook het eventuele tegoed aan servicedagen. Er worden geen uren of dagen vergoed of meegenomen naar volgend jaar. 

Wanneer wordt het geld van de compensatieregeling uitgekeerd?

De compensatieregeling wordt uitgevoerd door de Sociale Verzekeringsbank en de Belastingdienst/Toeslagen gezamenlijk. Ouders hoeven niets te doen om hun compensatie te ontvangen. Zodra de uitvoering van de regeling tijdens deze tweede lockdown bekend is, zullen we ouders hier over informeren.

Als een van de ouders, verzorgers geen cruciaal beroep heeft, worden de kinderen dan opgevangen?

Antwoord: Ouders wordt gevraagd zelf hun best te doen om de opvang te regelen, als het echt niet lukt, dan vangen wij op.

Vangt TintelTuin op als de school niet opvangt?

Antwoord: tijdens deze tweede lockdown periode is het de bedoeling dat de basisscholen zelf de noodpvang onder schooltijd verzorgen.

Kinderopvang is er voor de kinderen die de opvang regulier ook bezoeken, op de eigen dagen en op de eigen tijden.

Mogen kinderen op andere tijden gebracht worden?

Antwoord: tijdens deze tweede lockdown is de noodopvang voor de kinderen van ouders in cruciale beroepen en kwetsbare kinderen alleen op de eigen dagen en op de eigen tijden. De overheid heeft dit zo bepaald. 

Hoe houden jullie rekening met veiligheidsrisico’s?

Er is voor de herstart van de kinderopvang per 11 mei een plan gemaakt, waarin we gezondheids-, (emotionele) veiligheids- en hygienemaatregelen beschrijven.
Op elke locatie wordt daar concreet invulling aan gegeven, en aan de ouders bekend gemaakt, middels een nieuwsbrief en/of video filmpjes. 

Hoe geven jullie vorm aan de emotionele veiligheid van kinderen?

Onze eerste prioriteit ligt bij het welbevinden van de kinderen. Wij geven kinderen een welkom gevoel. We maken de kinderen wegwijs op de groep en de locatie en besteden extra aandacht aan het opnieuw kennis maken met elkaar en wennen aan elkaar. We bespreken met elkaar wat we gaan doen. E.e.a. maakt onderdeel uit van het plan herstart kinderopvang per 11 mei. 

Is het niet beter om mijn kinderopvangplaats op te zeggen?

Nee, u hoeft hier nu nog geen beslissing over te nemen; er zijn een aantal regelingen nu al mogelijk, en in ontwikkeling:

  • De overheid heeft laten weten dat er een compensatieregeling komt voor de ouders die wegens de sluiting geen gebruik kunnen maken van de opvang.
  • Verwacht u dat uw inkomen lager wordt, dan kunt u uw inkomen nu al wijzigen via toeslagen.nl. De kinderopvangtoeslag wordt dan verhoogd.
  • Mocht u worden ontslagen, dan behoudt u 3 maanden recht op kinderopvangtoeslag
  • De noodopvang voor kinderen van ouders in de cruciale beroepen is kosteloos.
  • Mocht u ernstig in de problemen komen, neemt u dan alstublieft contact op met onze afdeling debiteurenbeheer.