Uitleg van de pictogrammen

Kinderopvang op de boerderij

Op het erf en in het weiland bij deze locaties kunnen kinderen genieten van het leven op de boerderij. Zij maken kennis met alles wat er op de boerderij te beleven valt en profiteren daarbij van veel ruimte en frisse lucht. De kinderen helpen met de verzorging van de dieren en met het onderhouden van de groentetuintjes. Een overall en laarzen zijn standaarduitrusting! 

Integraal Kind Centrum (IKC)

Deze locatie is zich samen met de basisschool aan het ontwikkelen om een IKC te vormen. In een IKC wordt er geen onderscheid gemaakt tussen peuterspelen en het kinderdagverblijf en ook het onderwijs en de buitenschoolse opvang liggen in elkaars verlengde. Kinderen ervaren eenzelfde pedagogisch klimaat gedurende de hele dag, krijgen begeleiding van één team, dat zowel de talenten als de zorgen over de kinderen met elkaar deelt. Onderwerpen die op school worden behandeld, worden uitgebouwd en versterkt in de buitenschoolse opvang en andersom. Kinderen leren spelenderwijs. TintelTuin werkt samen met de schoolbesturen Agora (in Zaanstad) en AMOS en IN-Noord (in Amsterdam-Noord). 

Boekstart

Deze locatie werkt met BoekStart. Dit is een programma dat het lezen met heel jonge kinderen bevordert én ouders met jonge kinderen wil laten genieten van boeken. BoekStart gaat uit van de gedachte dat kinderen die al op jonge leeftijd in aanraking komen met boeken een voorsprong (op school) ontwikkelen waar ze hun hele leven voordeel van hebben. Samen een boekje kijken, plaatjes aanwijzen en benoemen, versjes leren, verhaaltjes vertellen en ernaar luisteren, versterkt bovendien de band tussen ouder en kind.

Flexibele opvang locatie

Op deze locatie is een flexibele vorm van kinderopvang mogelijk.
- Opvang volgens een wisselend rooster (bijv. de ene week 2 dagen en de andere week 3); zowel op het kinderdagverblijf als op de BSO.
- Vakantieopvang op de BSO kan ook flexibel afgenomen worden: aan het begin van het jaar bepalen ouders hoeveel vakantiedagen er in totaal nodig zijn. Deze kunnen telkens een maand voor de betreffende vakantie aan ons worden doorgeven.

Opvang met extra aandacht voor natuur

Op deze locatie wordt extra aandacht besteed aan de natuur en/of duurzaamheid. Dit kan zijn in de vorm van het gezamenlijk met de kinderen onderhouden van een moestuintje tot het aanbod van biologische voeding. Ook een ecologische luier-ophaalservice behoort tot de mogelijkheden.

Pedagogisch actief locatie

Op deze locatie wordt gewerkt met de door TintelTuin ontwikkelde pedagogische methode: Pedagogisch Actief! Deze beschrijft concreet de pedagogische acties van onze medewerkers op de belangrijke momenten tijdens een dag op het kinderdagverblijf of buitenschoolse opvang. Wat doe je, en hoe doe je het? Kinderen voelen zich veilig en vertrouwd als ze door alle medewerkers hetzelfde tegemoet worden getreden en uitgedaagd om te groeien in alle opzichten.

Opvang met extra aandacht voor science

Deze locatie heeft een ‘proefjeslab’: een plek om te onderzoeken, proefjes te doen en nieuwe weetjes te ontdekken. Ook zijn er voor de kinderen in deze locatie veel mogelijkheden voor techniek en bouwen: naast de LEGO, Kapla, Knex, en Playmobiel is hier ook allerlei technisch constructiemateriaal aanwezig.

Opvang samen met extra-zorg-kinderen

Op deze locatie worden kinderen opgevangen samen met kinderen die een vorm van zorg nodig hebben. Het kan zijn dat we onze locatie delen met een zorgaanbieder (bijv. Odion) of dat we vanuit TintelTuin een extra zorgaanbod voor kinderen realiseren. De meerwaarde blijkt telkens weer uit de ontmoeting tussen verschillende kinderen tijdens het spelen. 

Vroeg- en Voorschoolse educatie locatie (VVE)

Op deze locatie wordt gewerkt met een VVE-programma, bijvoorbeeld Kaleidoscoop, Piramide, Puk en Ko of Startblokken. Een VVE-programma is erop gericht onderwijsachterstanden bij jonge kinderen (vanaf circa 2,5 jaar) te voorkomen en waar nodig te bestrijden, door kinderen zo goed mogelijk voor te bereiden op de basisschool. Er is veel aandacht voor zowel taalontwikkeling, motoriek, als sociale relaties en creativiteit. 
Het belangrijkste kenmerk is dat kinderen spelenderwijs leren doordat ze zelf actief betrokken zijn bij hun omgeving. Dit komt tot uiting in de inrichting van de ruimte, het dagschema, het activiteitenaanbod en de gehele werkwijze binnen het kinderdagverblijf. Wekelijks krijgen de kinderen een beredeneerd aanbod van diverse activiteiten, waardoor ze zich naar eigen behoefte en in eigen tempo kunnen ontwikkelen. Om dit te bepalen volgen we de kinderen met behulp van het kindvolgsysteem KIJK!, waarmee ook de doorgaande lijn met het basisonderwijs is geborgd. Op deze manier dragen we er zorg voor dat de kinderen een verrijkt aanbod krijgen en worden voorbereid op de overgang naar de basisschool.
Voor de ouders van de peutergroepen is er informatie die aansluit bij het aanbod op het kinderdagverblijf of de voorschool, zodat de kinderen ook thuis in hun ontwikkeling kunnen worden gestimuleerd. 

Opvang met een kinderkapper

Bij deze locatie komt er een kinderkapper op locatie en kan w kind tijdens de opvang geknipt worden. Kinderen krijgen een positieve kapper-beleving en ouders worden ontzorgd. Ouders betalen hiervoor rechtstreeks aan de kapper.

Vreedzame school

Op deze locatie wordt gewerkt volgens de principes van ‘de Vreedzame school’. Dit is een programma voor basisscholen, kindercentra en andere kindgerichte voorzieningen in de wijk. Kinderen voelen zich gehoord en gezien, ze hebben een stem en ze leren om samen beslissingen te nemen en conflicten op te lossen. Kinderen voelen zich verantwoordelijk voor elkaar en voor de gemeenschap en staan open voor de verschillen tussen mensen.

Vakantieopvang op de BSO-locatie

Deze locatie is open tijdens de schoolvakanties. Kinderen bezoeken tijdens de vakanties een locatie waar kinderen uit de omliggende locaties samen worden opgevangen. Dit zijn over het algemeen grotere locaties waar veel mogelijkheden zijn voor een uitgebreid activiteitenaanbod aan kinderen van verschillende leeftijden. Vakantie opvang is zowel op vaste dagen als flexibel af te nemen.

Baby opvang

Pedagogisch medewerkers van TintelTuin volgen baby's helemaal in hun eigen speel-, slaap- en voedingsritme. Ze zijn in de buurt en beschikbaar en knuffelen veel! De inrichting van de groep is helemaal aangepast aan de ontwikkelbehoeftes van baby's.