Buitenschoolse opvang inclusief vakantieopvang

Buitenschoolse opvang (BSO) is de overkoepelende naam voor allerlei vormen van opvang buiten schooltijd en is voor basisschoolkinderen van 4 tot 13 jaar. De buitenschoolse opvang zorgt voor een vertrouwde ‘thuiskomplek’ waar altijd iemand vraagt hoe je dag op school is geweest, waar andere kinderen zijn om gezellig mee te kletsen en te spelen. Daarnaast worden er veel leuke en spannende activiteiten georganiseerd. Zo zijn er timmertafels, ateliers, verkleed- en danshoeken, een media hoek en kan er uiteraard geknutseld en getekend worden. Ook maken we uitstapjes naar bijvoorbeeld het bos, gaan we een middagje schaatsen of experimentjes doen in een heus laboratorium. De kinderen mogen meebeslissen welke activiteit het wordt. Willen ze een caravan om in de schoolvakantie te bivakkeren: dan regelen wij die! Maar lekker rustig op de bank met een boek kan natuurlijk ook.

Alle BSO-locaties zijn tot 18.30 uur geopend. De BSO is open als de school gesloten is: de dagen dat een school gepland gesloten is (schoolvrije dagen) en die bekend zijn bij TintelTuin, zijn in de overeenkomst opgenomen, waardoor ouders altijd verzekerd zijn van opvang voor hun kind.

TintelTuin biedt de volgende vormen van buitenschoolse opvang:

  • Voorschoolse opvang
  • Naschoolse opvang (inclusief opvang op schoolvrije dagen)
  • Vakantieopvang.
  • Op een beperkt aantal locaties biedt TintelTuin ook tussen-schoolse opvang aan.

Koppeling met de basisschool

De opvang is gekoppeld aan de school waar de kinderen naar toe gaan. Onze pedagogisch medewerkers halen de kinderen van school en brengen ze naar de BSO. Ook als de school niet op loopafstand ligt, zorgen wij ervoor dat uw kind op de BSO komt. Bij voorschoolse opvang brengen de ouders de kinderen naar de BSO en de pedagogisch medewerkers zorgen dat de kinderen op tijd in de klas zitten. Op die locaties waar we tussenschoolse opvang bieden, begeleiden we de kinderen gedurende de lunchtijd. (Voor de uren tussenschoolse opvang is geen kinderopvangtoeslag mogelijk).

Buitenschoolse opvang in het Integraal Kindcentrum (IKC)

Een aantal TIntelTuin locaties is zich samen met de basisschool aan het ontwikkelen om een IKC te vormen. In een IKC is er geen onderscheid tussen het kinderdagverblijf en peuterspelen en ook het onderwijs en de buitenschoolse opvang liggen in elkaars verlengde. Voor de kinderen in het kinderdagverblijf betekent dit dat zij bij doorstroming naar de basisschool eenzelfde pedagogisch klimaat ervaren en dat er sprake is van een warme overdracht naar de leerkrachten op het basisonderwijs. Deze locaties herkent u aan het icoontje IKC.

Vakantieopvang

TintelTuin biedt twee verschillende vormen van vakantieopvang aan: gedurende alle schoolvakanties (11 weken) of flexibele vakantieopvang. Ook tijdens de vakanties zorgen wij voor een leuk en uitdagend activiteitenprogramma. Er worden activiteiten georganiseerd rond de locatie van de buitenschoolse opvang en er worden uitstapjes gemaakt.

Bij vakantieopvang zorgen ouders zelf voor het vervoer van het kind van en naar de locatie. Voor een vakantiedag en/of schoolvrije dag, rekenen wij altijd 10 uur (8.30 tot 18.30 uur). De schoolvakanties die TintelTuin hanteert, komen overeen met de informatie die het Ministerie van OCW adviseert voor de regio Noord. Zie hiervoor de openingstijden.

Vakantieopvang locaties

Niet alle locaties zijn tijdens de schoolvakanties geopend. U kunt voor uw kind echter wel altijd een overeenkomst voor vakantieopvang afsluiten. Uw kind bezoekt tijdens de vakanties dan een locatie waar kinderen uit de omliggende locaties samen worden opgevangen. Dit zijn over het algemeen grotere locaties waar veel mogelijkheden zijn voor een uitgebreid activiteitenaanbod voor kinderen van verschillende leeftijden. De locaties die vakantieopvang aanbieden zijn herkenbaar aan het icoontje vakantieopvang.

Volledige vakantieopvang (11 weken)

Voor vakantieopvang tijdens alle schoolvakanties sluiten ouders een overeenkomst af en hoeven verder niets te regelen. Op de locatie wordt wel gevraagd of het kind tijdens de vakantie komt, zodat zij de activiteiten op het aantal kinderen kunnen afstemmen en er voldoende personeel kan worden ingepland.

Flexibele vakantieopvang

Ouders kunnen zelf het aantal dagen vakantieopvang bepalen die zij willen afnemen voor hun kinderen. Zij ontvangen tot wederopzegging een overeenkomst met vermelding van het aantal van tevoren opgegeven dagen. Deze dagen worden maandelijks in gelijke delen via de opvangfactuur berekend, zodat over een vast maandbedrag kinderopvangtoeslag kan worden aangevraagd. Bij het voortijdig opzeggen van deze vorm van vakantieopvang, vindt een verrekening van nog niet afgenomen dagen, of teveel afgenomen dagen flexibele vakantie opvang plaats. De ouders geven via de ouderapp, binnen de aangegeven deadline, door dat zij vakantieopvang wensen. Meer info: www.tinteltuin.nl/productvoorwaarden

Wij adviseren om altijd na te gaan of de gekozen vakantieopvang vorm de meest gunstige is. Hiervoor kunnen ouders een proefberekening maken via onze rekenmachine.

Het verschil tussen opvang op schoolvrije dagen en vakantieopvang

TintelTuin is altijd open als de school gepland gesloten is. Door verschillende vakantieperioden van verschillende scholen kan er verwarring optreden over wat nu een vakantiedag is en wat een schoolvrije dag is. Wij leggen dit verschil graag uit. De periodes die het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft aangemerkt als (advies)vakantie voor de regio Noord-Nederland, worden door TintelTuin als schoolvakantie gezien. Uitsluitend ouders met een overeenkomst waarin vakantieopvang is opgenomen, kunnen hun kinderen in deze periodes naar de BSO brengen.

Overige periodes dat een school gesloten is worden gezien als schoolvrije dagen. Dat betekent dat ouders met een BSO-overeenkomst hun kinderen alleen naar de BSO kunnen brengen op de dagen waarvoor ze een overeenkomst hebben. Deze dagen zijn, voor zover ze tevoren bekend zijn, opgenomen in de overeenkomst. Als een schoolvrije dag valt op een dag dat het kind gewoonlijk niet naar de BSO gaat, kan het kind alleen komen op basis van een extra incidentele opvang dag, en onder voorwaarde dat er plaats beschikbaar is.

Wanneer scholen extra dagen aan de schoolvakanties volgens het Ministerie van OCW plakken, dan vallen deze dagen niet onder de vakantieopvang.  TintelTuin noemt deze dagen schoolvrije dagen. Voorbeeld: het kan zijn dat scholen ervoor kiezen om twee weken meivakantie te houden. Hiervan valt dan 1 week onder de vakantieopvang, en de andere week onder de schoolvrije dagen.