Productvoorwaarden

Doorberekening schoolvrije dagen/studiedagen 

De werkwijze is dat we jaarlijks, na áfloop van het schooljaar, bepalen/toetsen wat het gemiddelde aantal uren van de studiedagen per kindplaats is geweest: daarvoor tellen we per school, per dag het aantal studiedaguren voor het schooljaar en vermenigvuldigen dat met het aantal kinderen dat op die dag opvang heeft.

Als je dit voor alle scholen en alle dagen van de week berekent, heb je het totaal aantal studiedaguren dat alle NSO locaties samen opvangen. Dit wordt gedeeld door het aantal kinderen dat van de opvang gebruik maakt (een kind dat 2 dagen komt telt voor 2, een kind dat 3 dagen komt telt voor 3 enz.). De uitkomst is het aantal uur dat je per kind over 12 maanden per opvangdag in rekening brengt voor de opvang op studiedagen in het opvolgende kalenderjaar (jan-dec). Dit is 1,1 uur per opvangdag per maand.  

Aanvullende voorwaarden flexibele vakantieopvang per augustus 2020

In dit document  vind je de aanvullende voorwaarden voor de flexibele vakantieopvang.

Aanvullende voorwaarden flexibele naschoolse opvang en voorschoolse opvang per september 2020

In dit document  vind je de aanvullende voorwaarden voor de flexibele naschoolse opvang en voorschoolse opvang