Pedagogisch beleid

In het pedagogisch beleid van TintelTuin gaan we in de eerste plaats uit van de behoefte aan veiligheid en uitdaging, geborgenheid en ruimte van kinderen, waardoor ze kunnen groeien. TintelTuin sluit aan bij de actieve manier waarop kinderen leren en biedt hen een uitdagende omgeving. Kinderen krijgen de gelegenheid om op ontdekking uit te gaan en nieuwe ervaringen op te doen. Naast het vrij spel van kinderen, worden vanuit het activiteitenbeleid elke dag georganiseerde activiteiten aangeboden, waarbij alle competenties van kinderen worden gestimuleerd. Deze activiteiten inspireren de medewerkers om kinderen uit te dagen waardoor ze niet alleen heel goed worden opgevangen, maar ook spelenderwijs veel leren.

Jongere kinderen worden zo voorbereid op een soepele overgang naar het basisonderwijs. Bij de oudere kinderen spelen de behoefte aan nieuwe ervaringen en het aan steeds zelfstandiger worden een belangrijke rol.

Meer concrete informatie over aanvullende (pedagogische) beleidsterreinen die voor ouders belangrijk zijn, bijvoorbeeld het mediabeleid, het voedingsbeleid, en het ziektebeleid, is opgenomen in de informatieboekjes (zie downloads). De inzet van pedagogisch beleidsmedewerkers/coaches op de TintelTuin en PeuterTuin locaties vindt u eveneens onder downloads.

Pedagogisch Actief methode

Onze ‘Pedagogisch Actief' methode beschrijft concreet de pedagogische acties van onze medewerkers op de belangrijke momenten tijdens een dag op het kinderdagverblijf of buitenschoolse opvang: ‘Wat doe je, en hoe doe je het?’ Met de beschrijving van deze pedagogische acties hebben onze medewerkers een duidelijk beeld van hoe er gewerkt moet worden en waarom. Ook het activiteitenbeleid is onderdeel van 'Pedagogisch Actief'. TintelTuin heeft voor de ontwikkeling van de methode 'Pedagogisch Actief' een landelijke subsidie van het Bureau Kwaliteit Kinderopvang ontvangen. De methode is voor alle kinderopvangorganisaties beschikbaar in boekvorm en te bestellen bij Uitgeverij SWP.

Voor interesse in het gehele pedagogische beleid van TintelTuin:

Pedagogisch beleid 0 tot 4 jaar
Pedagogisch beleid 4 tot 13 jaar

De praktijk

TintelTuin biedt verschillende soorten opvang: kinderdagopvang, buitenschoolse opvang, peuteropvang in verschillende vormen en bijzondere vormen van opvang zoals opvang met een voorschools programma, op de boerderij, en flexibele opvang. De specialiteiten per locatie zijn zichtbaar gemaakt door middel van icoontjes.

Spelen en leren

Uiteraard zijn er altijd leuke en spannende activiteiten en er is volop speelgoed aanwezig. Kinderen kunnen bij TintelTuin rekenen op voldoende uitdagingen in een veilige omgeving waardoor zij spelenderwijs leren en lerenderwijs spelen. Het activiteitenprogramma is telkens via de locatiepagina’s op onze website inzichtelijk. De betrokken pedagogisch medewerkers hebben oog voor de eigenschappen en behoeftes van elk individueel kind en besteden aandacht aan hun persoonlijke ontwikkeling en groei. Zij kennen altijd het volgende stapje in de ontwikkeling en helpen ieder kind dat te bereiken.

De groepen

Bij het plaatsen van kinderen houden wij rekening met een evenwichtige samenstelling van de groep. Op kinderdagverblijven zijn de kinderen ingedeeld in horizontale groepen: exlusieve babygroepen (voor kinderen van 0-1 jaar, babygroepen voor kinderen van 8 weken tot 2 jaar en peutergroepen voor kinderen van 2 tot 4 jaar of in verticale groepen (kinderen van 8 weken tot 4 jaar). Kinderen op de peutergroepen of de voorschoolgroepen starten met 2 of 2,5 jaar. Op de buitenschoolse opvang bieden wij opvang voor kinderen van 4 tot 13 jaar.

Samen met de basisschool

De meerderheid van de TintelTuin locaties hebben intensieve contacten met een of meer basisscholen en een deel ervan is bezig om zich te ontwikkelen tot Integraal Kindcentrum. Er wordt gestreefd naar een doorlopende ontwikkellijn van de kinderopvang naar de basisschool. Een warme overdracht is daar onderdeel van.

Ouderbetrokkenheid

Net als de ouders willen wij kinderen de beste ontwikkelingskansen bieden. Een fijne samenwerking is hierin heel erg belangrijk. Ouders worden op de hoogte gehouden van het welzijn en de ontwikkeling van hun kind en worden hierdoor gestimuleerd om thuis ook ontwikkelingsgerichte activiteiten met hun kinderen te doen.

Medewerkers

Het grootste gedeelte van de dag werken er twee vaste pedagogisch medewerkers op een groep. Op een verticale groep van 16 kinderen werken drie pedagogisch medewerkers. Indien er wordt gewerkt met halve groepen, is sprake van één vaste pedagogisch medewerker die kan terugvallen op collega’s van andere groepen. De pedagogisch medewerkers kunnen ondersteund worden door groepshulpen en pedagogisch medewerkers in opleiding. Bij afwezigheid van de vaste groepsleiding wordt bij voorkeur bekende invalkrachten ingezet.

Kwaliteit en inspectierapporten

TintelTuin biedt kinderopvang die voldoet aan de kwaliteitseisen die de Wet Kinderopvang (WK) en de Wet Innovatie en Kwaliteit (IKK) stellen. De toezichthouder van de GGD controleert of kinderopvangorganisaties voldoen aan deze eisen. De meest recente inspectierapporten zijn te raadplegen via het Landelijk Register Kinderopvang en op de locatiepagina van de betreffende locatie op deze website.

Voertaal

Bij TintelTuin is de voertaal Nederlands.